Helhedsvurdering

Forskningsgruppen for Helhedsvurdering bidrager til at forebygge sygdom og fremme sundhed ved at udvikle og implementere modeller og metoder inden for helhedsvurdering af fødevarer, der kan benyttes til at udarbejde helhedsvurderinger af enkelte fødevarer eller kosttyper, rangordne forskellige risici og beregne sygdomsbyrde.

DK: Romanescokål. Foto: Colourbox | EN: Romanesco cabbage. Photo: Colourbox

Gruppens fokus er etablering og videreudvikling af modeller inden for helhedsvurderinger, der kan benyttes til risk-benefit vurderinger, samlet risk- og benefit rangering, beregning af sygdomsbyrde og kvantificering af sundhedseffekter.

Gruppen vil etablere metoder til vurdering af konkrete fødevarer, næringsstoffer, forureninger, kosttyper mm. I videreudvikling af eksisterende modeller vil gruppen benytte eksisterende data fra dyreforsøg, humane studier og epidemiologiske data og inddrage nye parametre som blandt andet fødevareforarbejdning i inputdelen og genetiske forskelle på effektsiden. På sigt vil modellerne inddrage økonomiske aspekter, der kan bidrage til at vurdere de økonomiske konsekvenser for virksomheder og samfundet.

Populationsbaserede interventioner vil indgå som en disciplin til at optimere de udviklede helhedsvurderingsmodeller. Interventionerne udvikles som randomiserede og kontrollerede og gennemføres ud fra et sygdomsforebyggende perspektiv. Ved brug af kendte biomarkører for sygdom og sundhed og gennem udvikling af nye biomarkører vil effekten af de udvalgte sygdomsforebyggende strategier blive estimeret.

Kontakt

Morten Poulsen

Morten Poulsen Seniorforsker, forskningsgruppeleder Telefon: 35887606