Kemiske forureninger

Kemisk forurening af miljøet inklusive fødevarer er ofte en uønsket effekt af den industrielle udvikling og menneskelige befolkningstilvækst.

DTU Fødevareinstituttets forskning indenfor miljøforureninger har til formål at udforske det store antal potentielle problematiske kemiske forbindelser, der kan være skadelige for mennesker og vurdere konsekvenserne i forhold til fødevaresikkerheden.

De kemiske miljøforureninger omfatter flere forskellige grupper af stoffer. En gruppe er de såkaldte persistente organiske stoffer - stoffer, der er meget modstandsdygtige overfor nedbrydning i naturen. Til den gruppe hører for eksempel klorerede pesticider, dioxiner, PCB, bromerede flammehæmmere og perfluorforbindelser.

En anden gruppe er metaller som arsen, kviksølv, cadmium, bly og tin samt relevante kemiske forbindelser af de metaller, for eksempel uorganisk arsen, methylkviksølv og organiske tinforbindelser.

I risikovurderingen af den humane eksponering for miljøforureninger fra fødevarer vurderer DTU Fødevareinstituttet eksponeringen via fødeindtaget og forekomsten af miljøforurenende stoffer i forskellige fødevarer. Kilderne til de forurenende stoffer bliver vurderet, og for udvalgte forurenende stoffer undersøger DTU Fødevareinstituttet mulighederne for at begrænse niveauerne i fødevarerne.

En vigtig del af arbejdet er at udvikle analysemetoder til de relevante kemiske forbindelser. DTU Fødevareinstituttets laboratorier er udstyret med up-to-date instrumenter til analyse af kemiske forureninger.

Samarbejde

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Danmark 
Fødevarestyrelsen
Miljøstyrelsen
NIFES - Nationalt Institut for Ernærings og Sjømatforskning, Norge
RIKILT – Institute of Food Safety, Holland
JRC-IRMM – Institute of Reference Materials and Measurements, Belgien