Reproduktionstoksikologi

Reproduktionsproblemer er almindelige i befolkningen. Omkring fem til ti procent af alle par har problemer med fertiliteten, ti til femten procent af alle erkendte graviditeter resulterer ikke i et nyfødt barn, omkring tre til fem procent af alle nyfødte børn har misdannelser og cirka ti procent af alle børn udviser forstyrrelser på nervesystemets udvikling og funktion.

Det er sandsynligt, at udsættelse for kemiske stoffer bidrager til disse problemer, fordi adskillige kemiske stoffer heraf nogle med udbredt udsættelse via miljø, forbrugerprodukter eller arbejdsmiljø, kan forårsage reproduktionsskader i forsøgsdyr. Ifølge en rapport fra National Academy of Science i USA kan omkring 28 procent af alle fosterskader helt eller delvist tilskrives udsættelse for kemiske stoffer.

DTU Fødevareinstituttet undersøger udsættelsen for kemiske stoffer i fødevarer og for stoffernes reproduktionsskadende effekter i forsøgsdyr.

Fokus er især på forstyrrelse af udviklingen, fordi denne periode er meget følsom, og der kan opstå irreversible effekter. Der bliver udført både kortere- og længerevarende generationsforsøg, og DTU Fødevareinstituttet undersøger en bred vifte af effekter på afkommet.

Ud af de omkring 30.000 kemiske stoffer, som mennesker kan blive udsat for, er størsteparten ikke undersøgt tilstrækkeligt for reproduktionsskader. REACH, som er den nye kemikalielovgivning i EU, vil bidrage til at ændre dette i fremtiden. Der er dog brug for strategi for testningen og også for relevante undersøgelsesmetoder, dvs. guidelines.

DTU Fødevareinstituttet deltager i adskillige eksternt finansierede forskningsprojektet for at øge viden om reproduktionsskader og kemiske stoffer samt bidrage til regulatoriske testmetoder, EU-teststrategi og risikovurdering.

Det overordnede formål med både forskningen og myndighedsbetjeningen er forebyggelse af reproduktionsskader.

Samarbejdspartnere

Alternatives to animal testing, DTU Food 
Brunel University, UK
Danish Environmental Protection Agency 
Danish Veterinary and Food Administration 
OECD working groups
REACH Implementation Project Group
University Hospital of Copenhagen, Denmark