Risikovurdering

Den forskningsbaserede risikovurdering i DTU Fødevareinstituttet kan opdeles i kemisk og mikrobiologisk risikovurdering, hvor den kemiske både indeholder estimering af eksponeringen i befolkningen og en vurdering af mulige effekter i mennesker.

Risikovurdering er den videnskabelige del af en risikoanalyse, som består af yderligere to elementer: risikohåndtering og risikokommunikation. Risikoanalyse er et internationalt anerkendt værktøj, som danner grundlag for myndigheders beslutninger i forbindelse med prioriteringer og beskyttelse af folkesundheden. Risikovurderingen inkluderer identifikation og karakterisering af faren (hazard), vurdering af eksponeringen og ud fra disse elementer foretages en karakterisering af risikoen.

DTU Fødevareinstituttet gennemfører forskningsbaserede risikovurderinger som led i det videnskabelige arbejde. En del heraf er rekvirerede opgaver for myndigheder, primært Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen, men også internationalt via rådgivning af for eksempel den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, OECD, Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA og Verdenssundhedsorganisationen, WHO. Arbejdet i disse organer er vigtigt for at opretholde vidensniveauet i DTU Fødevareinstituttet, for at opnå indflydelse på den fødevarepolitiske dagsorden og for at kunne give rettidig information til de nationale myndigheder. 

Kontakt

Toksikologi
Forskningsgruppeleder og specialkonsulent Eva Bay Wedebye

Kemiske forureninger og indtagsberegninger
Seniorrådgiver Annette Petersen

Mikrobiologi
Forskningsgruppeleder og seniorforsker Marianne Sandberg