Kvalitetssikring af den forskningsbaserede rådgivning

DTU Fødevareinstituttet har i 2014 indført en intern kvalitetssikring af den forskningsbaserede rådgivning. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at sikre, at instituttet fortsat leverer forskningsbaseret rådgivning af høj kvalitet på en professionel og troværdig måde.

Systemet til at sikre og dokumentere den forskningsbaserede rådgivning på DTU Fødevareinstituttet består først og fremmest af procedurer, der beskriver arbejdsgangen, fra en sag eller en forespørgsel modtages, og frem til et svar sendes tilbage til rekvirenten. Desuden indeholder systemet administrative procedurer for fastsættelse af definitioner, personaledokumentation, dokumentstyring og auditering af systemet, samt for erfaringsudveksling blandt rådgiverne.

Rådgivningssager

Beskrivelserne i kvalitetssikringssystemet bygger på erfaringer og procedurer fra instituttets faglige afdelinger. Ved at følge procedurerne i de daglige rutiner opnås en harmoniseret og effektiv registrering og håndtering af rådgivningssager.

Systemet har til formål at give instituttet og rekvirenterne en fælles forståelse af opgavernes tidsmæssige og besvarelsesmæssige omfang. Instituttet bestræber sig altid på at levere den ønskede rådgivning til tiden, hvilket kvalitetssikringssystemet vil bidrage til at sikre i endnu højere omfang.

Kvalifikationer og habilitet

Kvalitetssikringssystemet medvirker også til, at der altid er klare forhold om kvalifikationerne hos instituttets rådgivere ved at dokumentere deres kompetenceniveau og habilitet. Det samme er tilfældet for instituttets integritet.

Vurdering af uafhængighed er beskrevet i proceduren for håndtering af spørgsmål vedrørende instituttets og sagsbehandlernes habilitet i behandling af sager. Proceduren skal sikre, at der ikke kan rejses begrundet tvivl om instituttets og rådgivernes habilitet.

Se procedure (SOP) for håndtering af spørgsmål vedrørende instituttets og sagsbehandlernes habilitet (pdf)

Gennemsigtighed og åbenhed

Instituttet udfører forskning både selvstændigt og i samarbejde med danske og udenlandske forskningsinstitutioner samt med erhvervsvirksomheder. Forskningen finansieres gennem rammeaftaler med danske ministerier, via konkurrenceudsatte bevillinger fra danske og internationale offentlige og private fonde samt ved kontrakter med private firmaer. Instituttet leverer også forskningsbaseret rådgivning til danske og internationale myndigheder, organisationer og virksomheder.

For at skabe åbenhed omkring finansiering og samarbejder, publicerer instituttet på sin hjemmeside en liste over de myndigheder og firmaer, som instituttet samarbejder med. Det sker i de tilfælde, hvor finansieringen overstiger 500.000 kr. pr. kalenderår.

DTU Fødevareinstituttet har udarbejdet en vejledning, som har til formål at præcisere instituttets retningslinjer for overholdelse af armslængdeprincippet, og dermed undgå eksterne opdragsgivere og bevillingsgiveres påvirkning af rådgivningssvar og resultater af forskningsprojekter. Vejledningen henvender sig til forskere og rådgivere på DTU Fødevareinstituttet og omfatter eksternt samarbejde med offentlige og private opdragsgivere.

Vejledningen skal betragtes som instituttets tillæg til DTU’s kodeks for forskningsbaseret rådgivning.
 
Se vejledning for samarbejde med eksterne opdragsgivere (pdf)

Kontakt

Anette Bysted

Anette Bysted Specialkonsulent, Kvalitetschef Mobil: 93518906