Zoonoseovervågning

Zoonoser er sygdomme, der kan overføres direkte fra dyr til mennesker. Hvert år bliver flere tusind danskere syge af infektioner forårsaget af zoonoser som for eksempel salmonella og campylobacter. For at forebygge og bekæmpe forekomsten, er det nødvendigt at vide, hvilke dyr og fødevarer, der er de vigtigste kilder til sygdomme hos mennesker.

DTU Fødevareinstituttet overvåger udviklingen i forekomsten af fødevareoverførte zoonoser. Det sker i nært samarbejde med alle involverede myndigheder i jord-til-bord kæden. Zoonosecentret i DTU Fødevareinstituttet indhenter oplysninger om humane sygdomstilfælde samt zoonotiske bakterier i fødevarer og dyr.

Handlingsplaner og overvågningsprogrammer

Danmark har en række overvågningsprogrammer for blandt andet dyrefoder og fjerkræ-, svine- og kvægproduktionen. Programmerne er baseret på  EU's Zoonose direktiv 03/99/EEC, gældende dansk lovgivning og branchernes egne krav.

Der er en løbende evaluering af programmerne både på grund af lovændringer, men også som følge af øget viden og ændrede behov.

Konstant overvågning

Information om forekomsten af zoonotiske infektioner hos dyr og mennesker samt i fødevarer bliver indsamlet løbende for at informere og rådgive myndigheder, institutioner, dyrlæger, brancher og andre om zoonosesituationen. På grundlag af observationerne bliver smittekilder eftersporet og smitteveje forsøgt udredet. Resultaterne offentliggøres én gang om året i årsrapporten, Annual Report on Zoonoses.

Opgørelserne kan af og til afvige lidt fra tallene fra Fødevarestyrelsen og Statens Serum Institut, fordi beregningsrutinerne ikke i alle tilfælde er helt ens. Forskellene er dog små og uden betydning.

Branchernes egenkontrol

Brancheorganisationerne er i vid udstrækning selv ansvarlige for de systematiske rutiner, som kræves for at overholde handlingsplanerne. Ofte er det også brancherne selv, der dækker de økonomiske omkostninger ved at udføre kontrollen. Tankerne bag egenkontrollen bliver beskrevet hos Fødevarestyrelsen. Fødevareregionerne fører tilsyn med virksomhederne gennem stikprøvekontroller. 

Historisk gennemgang af programmerne

Se en mere udførlig beskrivelse af ændringerne for de enkelte år mellem 1994-2011 i Annual Report on Zoonoses (på engelsk), Zoonose-Nyt (blev publiceret frem til 2004) og Statens Retsinformation

For yderligere information om lovgivning se EUR-Lex (europæisk lovgivning) og Statens Retsinformation (dansk lovgivning).

Samarbejde

Danske Slagterier
Det Danske Fjerkræråd
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Fødevarestyrelsen
Kødbranchens Fællesråd
Landbrug & Fødevarer
Mejeriforeningen
Miljøstyrelsen
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen

Mere information

Se en kort video om zoonoser, som er sygdomme, der kan smitte fra dyr og fødevarer til mennesker (video). Videoen er lavet af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, og forklarer, hvad der på europæisk plan gøres for at bekæmpe zoonotiske bakterier og hvad forbrugere kan gøre for at undgå at blive syge af disse bakterier.

Forskningsgrupper

Kontakt

Birgitte Helwigh
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
40 21 19 62

Kontakt

Birgitte Borck Høg
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
35 88 70 66