Kvalitetssikring

DTU Fødevareinstituttet implementerede i 1995 et kvalitetssystem og blev akkrediteret af Danmarks Nationale akkrediteringsorgan, DANAK. Det har siden ført til akkreditering af en lang række kemiske og mikrobiologiske metoder med deraf følgende internationalt anerkendte analyseresultater.

Formålet med kvalitetssystemet er at sikre og dokumentere såvel kvaliteten af de udførte analyser og undersøgelser som kvaliteten af funktionen som referencelaboratorium (både nationalt og EU). Kvalitetssystemet sikrer ligeledes, at myndigheders og andre kunders behov i forbindelse med rådgivningsopgaver bliver opfyldt.

DTU Fødevareinstituttet er akkrediteret til prøvning efter standarden DS/EN ISO/IEC 17025:2017 (Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence) og til udbud af præstationsprøvning efter standarden DS/EN ISO/IEC 17043:2010 (Overensstemmelsesvurdering – Generelle krav til præstationsprøvning). 

DTU Fødevareinstituttet udfører analyser inden for følgende prøvningsområder: Biologisk og biokemisk prøvning, kemisk prøvning samt mikrobiologisk prøvning. Instituttet har fleksibelt akkrediteringsområde med hensyn til parametre, matrice, metoders ydeevne og prøvningsmetode inden for dele af akkrediteringsområdet.

DTU Fødevareinstituttet udbyder præstationsprøvning inden for områderne: 

  • Pesticider i korn, kornprodukter og foderstoffer 
  • Zoonotiske patogener og indikatororganismer (serotypning, identifikation og resistensbestemmelse) 
  • Procesforureninger
  • Metaller og nitrogenholdige forbindelser i fødevarer og foder

DTU Fødevareinstituttets kvalitetssikringsenhed opbygger, koordinerer og vedligeholder det overordnede kvalitetssystem og har kontakten til DANAK.

Kontakt

Anette Bysted

Anette Bysted Specialkonsulent, Kvalitetschef