Photo: Colourbox.com

Fødevarer i Danmark overholder generelt pesticidreglerne

tirsdag 12 jan 21

Kontakt

Bodil Hamborg Jensen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 68

Kontakt

Pernille Bjørn Petersen
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 24

Af de 2.055 fødevareprøver, som er undersøgt i den danske pesticidkontrol 2019, er ti overskridelser af de gældende grænseværdier vurderet til at kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko. Pesticidrester er ikke påvist i 41% af prøverne. Det fremgår af den årlige pesticidrapport fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet.

Den årlige pesticidrapport for 2019 viser, at 98% af i alt 2.055 analyserede fødevareprøver indeholder enten ingen sprøjterester eller sprøjterester under grænseværdien. Prøverne af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede og animalske produkter er undersøgt for cirka 344 forskellige pesticider.

Overordnet set er sandsynligheden lav for, at en dansker bliver eksponeret for indhold af sprøjterester, der udgør en sundhedsmæssig risiko. Det vurderer DTU Fødevareinstituttet ud fra den nuværende viden og med afsæt i resultaterne fra pesticidovervågningen.

Risikovurdering af overskridelser

Alle fund af pesticidrester over den tilladte grænseværdi er risikovurderet af DTU Fødevareinstituttet for at afgøre, om indholdet af pesticidrester vurderes at udgøre en ubetydelig sundhedsmæssig risiko.

Instituttet har vurderet overskridelser i én dansk og ni importerede prøver til at kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko. Varerne er efterfølgende tilbagekaldt fra markedet, og en europæisk advarsel er sendt for ni af fødevarerne.

Risiko kan ikke udelukkes ved indhold af chlorpyrifos/ chlorpyrfos-methyl

I 12 prøver af importerede bananer og citrusfrugter er fundet chlorpyrifos eller chlorpyrifos-methyl over detektionsgrænsen men under de gældende grænseværdier. DTU Fødevareinstituttet har vurderet, at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes ved disse prøver, selvom grænseværdierne ikke er overskredet.

Stofferne chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl er ikke længere godkendt til brug i EU. Ifølge en rapport, som EU Kommissionen publicerede i december 2019, kan der ikke sættes toksikologiske referenceværdier for stofferne, da en skadelig virkning på generne ikke kan udelukkes. Det antages, at der ikke er en nedre tærskel for disse skadelige effekter. 

Den 13. november 2020 er nye grænseværdier for stofferne på 0,01 mg/kg trådt i kraft. Det er den nedre grænse for, hvad de anvendte analysemetoder kan detektere.

Oftere pesticidrester i importerede prøver

Sprøjterester er påvist i 56% af prøverne af dansk produceret frugt, mens tallet er 71% for frugt produceret i resten af EU og 80% for frugt produceret uden for EU.

I dansk producerede grøntsager er sprøjterester fundet i 18% af prøverne, mens tallet er 49% for grøntsager produceret i resten af EU og 31% for grøntsager produceret uden for EU.

Oftere er mere end ét pesticid fundet i samme prøve, når det gælder udenlandske fødevarer sammenlignet med de undersøgte danske varer. Mere end ét pesticid er fundet i 29% af de udenlandske prøver, mens det kun er tilfældet for 12% af de danske prøver.

Pesticidrester i hvert andet danske æble

Rapporten indeholder en sammenligning af de sidste fem års analyseresultater for seks af de afgrøder (gulerødder, jordbær, pærer, tomater, æbler og hvede), som meget ofte ender i danskernes maver. 

Data viser, at fra 2016-2019 er andelen af dansk producerede gulerødder med indhold af pesticidrester faldet fra 42% til 12%. I samme tidsrum er andelen af prøver af udenlandske gulerødder med pesticidrester faldet fra 70% til 38%.

Generelt indeholder danskproducerede afgrøder færre sprøjterester end tilsvarende udenlandske varer. Forbrugere kan således minimere deres pesticidindtag ved at vælge danskproducerede afgrøder i frugt og grøntafdelingen, eller de kan vælge de økologiske varianter.

Læs mere

Se hele rapporten: Pesticidrester i fødevarer 2019 – Resultater fra den danske pesticidkontrol.

Læs også om resultaterne af overvågningen i en nyhed fra Fødevarestyrelsen: Kun få rester af sprøjtemidler i dansk frugt og grønt.

Den årlige pesticidrapport fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet bygger på kontroldata fra hvert kvartal, som bliver offentliggjort løbende i kvartalsrapporter. De bliver erstattet med publicering af årsrapporten.

Rapporter fra pesticidkontrollen er tilgængelige på DTU Fødevareinstituttets website: Pesticider i kosten.

Om pesticidkontrollen

Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet står for at gennemføre den danske pesticidkontrol, der undersøger prøver af frugt, grøntsager, cerealier, babymad og andre forarbejdede produkter samt animalske produkter som kød, lever, æg og honning for pesticidrester. 

Det er en risikobaseret kontrol, hvor prøveudtagningen lægger vægt på:

  • de 25 fødevarer, som danskerne – ifølge beregninger fra DTU Fødevareinstituttet – får mere end 80% af deres samlede pesticidindtag fra
  • fødevarer, hvor der er størst sandsynlighed for at finde pesticidrester
  • fødevarer, hvor der er størst risiko for, at grænseværdien er overskredet.
https://www.food.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=bcd64e90-1100-49ef-b942-1a5090201798
13 MAJ 2021