Photo: Colourbox.com

Godt styr på pesticidrester i danske fødevarer

Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed Kemi Miljø og forurening
I alt 57% af 1,751 undersøgte fødevareprøver i den danske pesticidkontrol for 2020 er uden sporbare sprøjterester, mens 25 overskridelser af grænseværdierne er vurderet til at kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko eller til at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes.

Pesticidkontrollen har i 2020 undersøgt 1.751 prøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter, babymad og animalske produkter. I alt 98% af prøverne var enten fri for sprøjterester eller indeholdt koncentrationer under de tilladte grænseværdier. Det viser den årlige pesticidrapport fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet.

Danske afgrøder indeholder lavere koncentrationer

Tallene for 2020 viser, at sprøjterester er påvist oftere end tidligere i dansk produceret frugt. Det gør sig gældende for 78% af prøverne, mens tallet er 86% for frugt produceret i resten af EU og 75% for frugt produceret uden for EU.

Sprøjteresterne er dog generelt påvist i lavere koncentrationer i danske produkter. Andelen af prøver, som indeholder 10% eller mindre af den tilladte mængde, er således anseeligt større for frugt produceret i Danmark (71%) end i EU og i lande uden for EU (hhv. 50% og 32%). 

For fjerde år i træk er overskridelser af grænseværdien ikke fundet i danskproduceret frugt.

I grøntsager fra Danmark er sprøjterester fundet i 25% af prøverne. Tallet er 60% for grøntsager produceret i resten af EU og 50% for grøntsager produceret uden for EU. De fundne sprøjterester er også her påvist i lavere koncentrationer i danske produkter.

Som i tidligere år er mere end ét pesticid oftere fundet i samme prøve, når det gælder udenlandske fødevarer sammenlignet med de undersøgte danske varer: Mere end ét pesticid er fundet i 42% af de udenlandske prøver, mens det kun er tilfældet for 15% af de danske prøver.

Alle økologiske prøver overholder økologireglerne.

Forbrugere, som gerne vil minimere deres pesticidindtag, kan vælge økologiske varer eller afgrøder fra Danmark, som generelt indeholder færre sprøjterester end tilsvarende importerede varer.

Risikovurdering af overskridelser

Alle fund af pesticidrester over den tilladte grænseværdi er risikovurderet af DTU Fødevareinstituttet for at afgøre, om de kan udgøre en sundhedsmæssig risiko. Det har instituttet vurderet er tilfældet for 25 importerede prøver, som derfor blev tilbagekaldt fra markedet. 

Også fem prøver af importeret frugt med indhold af chlorpyrifos eller chlorpyrifos-methyl under grænseværdien er vurderet til, at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes. Det skyldes, at en skadelig virkning på generne ikke kan udelukkes – uanset hvor lille en mængde af stofferne, der er til stede.

Et år med coronarestriktioner har sat sit præg på pesticidovervågningen for 2020: Det har været nødvendigt at justere indsamling af prøver i starten og slutningen af året. I alt er 25% færre prøver gennemført end planlagt. Det skal der tages højde for, når tal for 2020 sammenlignes med tidligere år.

Læs mere

Se hele rapporten: Pesticidrester i fødevarer 2020 – Resultater fra den danske pesticidkontrol.

Læs også om resultaterne af overvågningen i en nyhed fra Fødevarestyrelsen: Færre rester af sprøjtemidler i danske grøntsager end i udenlandske

Den årlige pesticidrapport fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet bygger på kontroldata fra hvert kvartal, som bliver offentliggjort løbende i kvartalsrapporter. De bliver erstattet med publicering af årsrapporten.

Rapporter fra pesticidkontrollen er tilgængelige på DTU Fødevareinstituttets website: Pesticider i kosten.

Om pesticidkontrollen

Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet står for at gennemføre den danske pesticidkontrol, som undersøger prøver af frugt, grøntsager, cerealier, babymad og andre forarbejdede produkter samt animalske produkter som kød, lever, æg og honning for pesticidrester. 

Det er en risikobaseret kontrol, hvor prøveudtagningen lægger vægt på:

  • de 25 fødevarer, som danskerne – ifølge beregninger fra DTU Fødevareinstituttet – får mere end 80% af deres samlede pesticidindtag fra
  • fødevarer, hvor der er størst sandsynlighed for at finde pesticidrester
  • fødevarer, hvor der er størst risiko for, at grænseværdien er overskredet.