Image: Colourbox.dk

Beskytter risikovurdering af hormonforstyrrende stoffer nok?

tirsdag 26 feb 19

Kontakt

Sofie Christiansen
Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
35 88 70 25

Kontakt

Ulla Hass
Emerita, professor
DTU Fødevareinstituttet
Risikovurderinger af hormonforstyrrende stoffer bør tage bedre højde for usikkerheder omkring skadelige effekter, så risikoen ikke undervurderes.

Både i Danmark og internationalt er der politisk enighed om at ville minimere menneskers og miljøets udsættelse for hormonforstyrrende stoffer. For at kunne lovgive på en måde, der beskytter både mennesker og miljø, er det afgørende for lovgiverne at vide hvor stor en dosis, der er sikker.

Risikovurderinger af hormonforstyrrende stoffer bliver i dag ofte genstand for efterfølgende diskussion, fordi de bygger på mangelfuld viden. Et af spørgsmålene er, om der overhovedet kan sættes en nedre grænse for stoffernes hormonforstyrrende effekter.

Forskere fra DTU Fødevareinstituttet har derfor i et projekt for Miljøstyrelsen udarbejdet anbefalinger til, hvordan risikovurderinger bedre kan tage højde for huller i den nuværende viden om skadelige effekter af kemiske stoffer.

Ekstra usikkerhedsfaktor skal beskytte de mest sårbare

Forskerne anbefaler eksempelvis, at hvis en risikovurdering beror på studier af voksne forsøgsdyr, skal der i vurderingen tillægges en ekstra usikkerhedsfaktor. Det er fordi, den skadelige effekt af hormonforstyrrende stoffer kan være langt større ved eksponering i følsomme perioder (under forstertilstanden, som nyfødt eller i puberteten).

Den ekstra usikkerhedsfaktor vil sikre bedre beskyttelse også i de følsomme perioder. Det kan også være nødvendigt med en ekstra usikkerhedsfaktor, fordi de testmetoder, der er anvendt i et studie, ikke er følsomme nok. 

Måske ikke muligt at sætte en tærskel

Det er muligt, at der – ligesom med kræftfremkaldende stoffer – ikke eksisterer en grænse for en tolerabel eksponering for de forskellige hormonforstyrrende stoffer. Forskerne anbefaler derfor, at risikovurderingen antager, at der for hormonforstyrrende stoffer ikke findes en tærskel.

Læs mere

I 2018 trådte nye kriterier for hormonforstyrrende stoffer i kraft i EU for biocider og pesticider. Anbefalingerne fra DTU Fødevareinstituttet, som er samlet i en ny rapport, skal blandt andet bruges som Danmarks videnskabelige input til det igangværende arbejde i EU med at risikovurdere disse stoffer.

Download hele rapporten på Center for Hormonforstyrrende Stoffers website: Report on interpretation of knowledge on endocrine disrupting substances (EDs) – what is the risk? (pdf).

Projektet er gennemført i regi af Center for Hormonforstyrrende Stoffer med DTU Fødevareinstituttet som projektleder. Instituttet har i projektet samarbejdet med forskere fra Biologisk institut, Syddansk Universitet og Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet. Projektet har også trukket på viden fra nogle af Europas ledende eksperter inden for hormonforstyrrende stoffer, der har været samlet på en international workshop for at diskutere risikovurderingsmetoder.

DTU Fødevareinstituttet forsker i potentielt skadelige kemiske stoffer og vurderer fødevare- og forbrugersikkerheden. Læs om arbejdet på instituttets temasite om kemikaliepåvirkninger.

Læs også i en nyhed, hvordan instituttet gennem to EU-projekter er med til at udvikle nye og mere følsomme testmetoder, der skal beskytte kvinders fertilitet og børns hjerneudvikling: Viden skal værne mod hormonforstyrrende kemikalier.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/kemikaliepaavirkninger/Nyhed?id=%7B9C872DE4-6DC5-4553-A2FC-DBEB2C314AFD%7D
14 MAJ 2021