Photo: Centers for Disease Control and Prevention

Bedre data om forekomsten af resistente bakterier i Europa

torsdag 11 aug 16

Kontakt

Rene S. Hendriksen
Professor MSO, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 88

De nationale referencelaboratorier i EU’s medlemslande har forbedret deres evne til at bestemme forekomsten af resistens i forskellige bakteriearter. Det har DTU Fødevareinstituttet bidraget til som europæisk referencelaboratorium for antibiotikaresistens i fødevareoverførte bakterier – en rolle som i år har 10 års jubilæum. Instituttets ekspertise har også været med til at forme lovgivning for harmoniseret overvågning og rapportering af resistens i Europa.

Antibiotikaresistens er ifølge WHO en af de største trusler mod menneskers sundhed. For effektivt at kunne bekæmpe resistente bakterier er det nødvendigt at vide hvor, de findes og stammer fra. For at kunne sammenligne data over forekomsten af resistente bakterier på tværs af landegrænser er det dog afgørende, at prøver bliver analyseret korrekt og ensartet i alle lande.

I 10 år har DTU Fødevareinstituttet været europæisk referencelaboratorium for antibiotikaresistens i fødevareoverførte bakterier. Referencelaboratoriers rolle er at sikre, at de nationale referencelaboratorier i EU udfører ensartede undersøgelser af høj kvalitet.

Ensartede analyser

DTU Fødevareinstituttet har gennem årene trænet laboratorierne i EU’s medlemslande i brugen af de nyeste analysemetoder og diagnostiske teknikker til at bestemme forekomsten af antibiotikaresistens – blandt andet på årlige workshops og træningskurser i Danmark og via e-learning. Ved de årlige workshops deltager desuden skiftende repræsentanter fra laboratorier udenfor EU samt observatører fra diverse institutioner med interesse i resistensproblematikken i.

Derudover gennemfører instituttet to gange årligt en ringtest, hvor alle laboratorier analyserer de samme bakteriestammer for forekomsten af resistens og sender resultaterne til Danmark. Laboratorierne får i de nyeste ringtests også tilsendt prøver af kød og blindtarmen fra forskellige dyr, hvorefter laboratorierne skal isolere og opformere bakterier i prøverne samt bestemme forekomsten af resistente bakterier, der betragtes som særligt bekymrende, såsom ESBL og AmpC-bakterier.

Rapporter fra de forskellige ringtests viser, at laboratorierne over tid har forbedret deres evne til at analysere prøverne, og at hovedparten i dag kan bestemme de fleste resistente bakterier korrekt.

Mere sammenlignelige data

I 2013 indførte EU lovgivning for overvågning og rapportering af antibiotikaresistens. DTU Fødevareinstituttet har assisteret i udformning af lovgivningen, som harmoniserer den måde EU-landene indsamler, analyserer og rapporterer om bakterieprøver og fund af resistens. Formålet er, at gøre de data, som laboratorierne indsender til den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, helt sammenlignelige.

Institutioner som EFSA, EU Kommissionen og det Europæiske Lægemiddelagentur trækker også på DTU Fødevareinstituttets resistenseksperter, når der bliver indsamlet data fra Europa eller hele verden f.eks. i forbindelse med fund af nye resistensgener. Med afsæt i de indsamlede data, som kan belyse problemets omfang, kan instituttets forskere anbefale, hvordan man tackler problemet.

Læs mere

DTU Fødevareinstituttets rolle som referencelaboratorium er nærmere beskrevet på laboratoriets website. Her er også rapporter fra diverse ringtests, protokoller og andre materialer.

Læs desuden om Danmarks erfaringer med at mindske antibiotikaforbrug og -resistens gennem de sidste 20 år på DTU Fødevareinstituttets temasite om antibiotikaresistens.