Image supplied

Ny markant lavere grænse for indtag af dioxiner

tirsdag 20 nov 18

Kontakt

Julie Boberg
Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
93 51 89 11

Kontakt

Tommy Licht Cederberg
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
93 51 89 04

TEQ forklaret

  • TEQ betyder såkaldte toksiske ækvivalenter og er et mål for den samlede toksicitet af en blanding af stoffer af samme type, som ikke er lige giftige.
  • Der findes 17 dioxiner og 12 dioxinlignende PCB’er, men de er ikke lige sundhedsskadelige. De mest toksiske dioxiner har en TEF (toksicitets- ækvivalentfaktor) på 1. De øvrige stoffer har en TEF, der angiver, hvor toksiske de er i forhold til de andre.
  • Når en prøve skal undersøges for indhold af stofferne, bliver koncentrationen af hvert stof, som er målt i prøven, ganget med dets respektive TEF, og det hele summeres til en samlet TEQ.
EFSA har nedsat grænsen for et tolerabelt indtag af dioxiner markant. De fleste danskere overskrider den nye indtagsgrænse, viser tal fra DTU.
 

Ny viden om dioxiners sundhedsskadelige virkning på mennesker har fået den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, til at sænke grænsen for det tolerable ugentlige indtag af dioxiner og dioxinlignende PCB. Dioxiner er miljøgiftstoffer, der ophober sig i visse fedtholdige animalske fødevarer og fisk. De kan bl.a. skade forplantningsevnen.

Den nye grænse er 2 picogram TEQ per kilo kropsvægt per uge, hvilket er syv gange lavere end den hidtidige grænse fra 2001. Et picogram er en billiontedel af et gram. 

Danskernes eksponering for dioxin

Danskere bliver især udsat for dioxiner fra kosten gennem indtag af fedt fra fisk og kød samt mejeriprodukter.

DTU Fødevareinstituttet har beregnet den gennemsnitlige ugentlige danske eksponering for dioxin og dioxinlignende PCB til 3,9 picogram per kilo kropsvægt. Den gennemsnitlige eksponering for en dansker er således næsten to gange højere end tilrådeligt. 

Ifølge EFSA er giftigheden af et af de stoffer, der bidrager mest til det sundhedsskadelige indtag (PCB-126), muligvis overvurderet. Hvis yderligere forskning viser, at giftigheden er mindre end antaget i EFSA’s vurdering, vil færre danskere dermed overskride indtagsgrænsen.

I beregningen er overvågningsdata brugt fra 2004-2013 for fødevarers indhold og menneskers indtag af kemiske forureninger. Dioxin er en miljøforurening, der er meget svært nedbrydelig, så koncentrationerne ændrer sig kun set over mange år. DTU Fødevareinstituttet vurderer derfor, at estimaterne fra overvågningen stadig gælder i dag.

Befolkningerne i alle EU’s medlemsstater er eksponeret for dioxin og dioxinlignende PCB. Eksponeringen varierer dog fra land til land, eftersom der er forskel på, hvad befolkningerne spiser. EFSA estimerer, at den gennemsnitlige eksponering for voksne europæere overskrider den nye indtagsgrænse 1,5-4,6 gange.

I de sidste 30 år er indholdet af dioxin i fødevarer og foder faldet takket være en indsats fra myndighederne og industrien, oplyser EFSA.

Humane studier årsag til ændring

Grænsen fra 2001 for det tolerable ugentlige indtag blev sat ud fra den tilgængelige viden om sundhedsskadelige effekter, som var observeret i dyreforsøg. I den nye vurdering har EFSA taget udgangspunkt i ny viden om effekter i mennesker.

Den nye indtagsgrænse skal forebygge, at gravide kvinder får en så høj dioxinkoncentration i kroppen, at deres børn får nedsat sædkvalitet senere i livet. Den skal også beskytte mod skader på tændernes udvikling samt påvirkning af skjoldbruskkirtlen.

Det er særligt indtag af dioxiner gennem længere tid, der er årsag til sundhedsskadelige effekter, mens kortere tids indtag af forurenede fødevarer kun har mindre betydning for den samlede ophobning af dioxiner i kroppen.

Ændrede regler bestemmes af EU

EFSA leverer forskningsbaserede risikovurderinger til EU Kommissionen som fagligt grundlag for den europæiske regulering og styring af fødevareområdet. Nu skal kommissionen derfor beslutte, hvordan risikoen ved eksponering for dioxin skal håndteres og blandt andet overveje, hvorvidt EU's grænseværdier for dioxiner og dioxinlignende PCB'er i fødevarer og foder fra 2012 skal opdateres.

EFSA opfordrer ikke til ændring af madvaner

Selvom dioxiner og dioxinlignende PCB’er kan være til stede i fisk, ost og kød, anbefaler EFSA ud fra den nuværende viden, at forbrugere bliver ved med at spise disse fødevarer, da de samtidig er en kilde til mange værdifulde næringsstoffer i kosten. 

EFSA opfordrer dog til, at organisationens egen helhedsvurdering af at spise fisk bliver opdateret, så den tager højde for eksponering for dioxiner og dioxinlignende stoffer.

Læs mere

Få adgang til hele rapporten via EFSA’s website: Scientific opinion on the risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food.

Find mere information om dioxin i fødevarer og hvordan problemet håndteres i Danmark på Fødevarestyrelsens website: Dioxin og PCB i fødevarer.

Læs også DTU Fødevareinstituttets vurdering af fødevarers indhold og befolkningens indtag af kemiske forureninger for perioden 2004-2011: Chemical contaminants 2004-2011 (pdf).

 
https://www.food.dtu.dk/nyheder/2018/11/ny-markant-lavere-graense-for-indtag-af-dioxiner
22 FEBRUAR 2020