Photo: DTU Fødevareinstituttet

Fangst af krabber kan gavne Isefjordens fiskebestand

onsdag 08 jul 15
|

Fangsten af konsumfisk i Isefjorden kan øges betydeligt, hvis en væsentlig del af fjordens overflod af strandkrabber bliver fanget. Krabberne, som gør fiskeriet efter konsumfisk i fjorden mere besværligt, og som ofte beskadiger fangsten i fiskernes ruser, kan fx bruges i hønsefoder. Det viser et forskningsprojekt fra DTU Fødevareinstituttet.

Bestanden af strandkrabber i de indre danske farvand er vokset eksplosivt de seneste 20-30 år. Strandkrabberne udgør en stor, men uudnyttet ressource i de indre danske farvande. Alene i Isefjord er bestanden vurderet til at være mellem 15-20.000 tons. Krabberne er et problem, blandt andet fordi de konkurrerer med fjordens værdifulde fiskearter om føden og beskadiger den fangst, der går i fiskernes ruser.

Modificerede ruser

DTU Fødevareinstituttet har siden 2002 gennemført en række forsknings- og udviklingsprojekter for at identificere, hvordan strandkrabber kan udnyttes til konsum eller som foder. I et netop afsluttet projekt har forskere fra instituttet undersøgt, hvordan man bedst kan fange og forarbejde Isefjordens strandkrabber til hønsefoder.

Forskerne har i samarbejde med tre lokale fiskere udviklet en ruse, som fanger krabberne, men undgår bifangst af ål eller andre konsumfisk. Ruserne sikrer derved, at et eventuelt fiskeri efter strandkrabber ikke er i konflikt med ålehandlingsplanen, eller at der opstår problemer med udsmid af fisk, som enten er for små eller fiskeren ikke har kvote til.

Hønsefoderproduktion med støtte

Strandkrabber fra projektet er blevet forarbejdet til krabbemel og brugt i foder til biodynamiske æglæggende høns. Fordringsforsøget har hverken vist en positiv eller negativ effekt på hønsene – udover at blommerne blev mere gule. Hvis krabbemel bliver blandet i foderet, vil det derfor ikke længere være nødvendigt at tilsætte et farvestof som fx paprika til foderet.

Omkostningerne ved at fange, transportere og forarbejde krabberne har dog vist sig at være større end den værdi, krabbemelet kan sælges for. Derfor vil et rentabelt fiskeri af strandkrabber udelukkende til hønsefoder kun være realistisk, hvis fiskeriet får offentlig støtte som led i forsøg på at genoprette fjordens bestand af ål, tunger og skrubber. En anden mulighed er at udvikle andre og mere værdifulde produkter af strandkrabberne eller finde andre markeder.

Arbejde til 30 fiskere

Selvom der i løbet af det 18 måneder lange projekt blev fanget og fjernet 26 tons krabber fra fjorden, havde det ikke nogen indvirkning på fangstraterne af konsumfisk i fjorden.

Ifølge DTU Fødevareinstituttets forskere skal 15.000 tons strandkrabber fanges over en treårig periode for at reducere bestanden til et naturligt niveau, hvilket samtidig ville give arbejde til 30 fiskere. Dette vil kunne gøres bæredygtigt uden at bestanden af krabber tager alvorlig skade, og fiskeriet vil have en gavnlig virkning på resten af fjordens fauna, som i øjeblikket er stærkt belastet af det store antal krabber.

Læs mere

Resultaterne af projektet er nærmere beskrevet i rapporten: Pilotprojekt for udvikling af fiskeri af strandkrabber til foderproduktion (pdf). Projektet er finansieret af Fødevareministeriet og Den Europæiske Fiskerifond.